สถิตินักเรียน 2563

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 1 0 1 1
ป.2 18 11 29 2
ป.3 13 12 25 2
ป.4 6 5 11 1
ป.5 1 5 6 1
ป.6 6 2 8 1
ม.2 0 3 3 1
ม.3 1 3 4 1
อ.3 12 9 21 1
รวม 58 50 108 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 10 5 15
ป.2/1 8 2 10
ป.3/1 13 14 27
ป.4/1 12 9 21
ป.5/1 2 6 8
ป.6/1 4 2 6
ม.1/1 2 0 2
ม.2/1 0 3 3
ม.3/1 1 3 4 นายภูวเรศ สิทธิโค่ง นายเทวฤทธิ์ พรมรัตน์
อ.2/1 0 0 0
อ.3/1 5 4 9
รวม 57 48 105